SERVICIOS INFORMÁTICOS

Modele pyetesore

Vlerësimet e dhe të jashtme e ndihmojnë një personne të krijojë një tablo të përgjthshl me për pozicionin e TIJ në lidhje me të mësuarit dhe të planifikojë hapat për të ardhmen. Të dy llojet e vlerësimit ndihmojnë Gjithashtu për përcaktimin e qëllimeve të Reja. Të Errësira njerëzit janě mësuar me vlerësimin nga të tjerët. Duke u vlerësuar nga njerëzit e tjerë, diyprojetjeux Merr informacion nga nxënësit, mësuesit ose prindërit. Vetëvlerësimi përshkruan aftësinë për të vlerësuar veten dhe për të nxjerrë pasojat e SAJ. Ai është një instrument thelbësor për të mbështetur nxënësit në autonominë e Tyre dhe në largimin nga varësia e asaj çfarë mëndon mësuesi për ta. Nxënësit që janě në gjendje të vlerësojnë realisht veten zhvillojnë Edhe një pamje më të mirë të SAJ dhe do të jenë më Pak të rrezikuar nga ndjenja e pasigurisë. ATA do të jenë më Pak të varur nga reagimet e lavdërimet dhe Mund të interpretojnë reagimet e mësuesve në mënyrë më të përshtatshme për ta. . Vetëvlerësimi dhe vlerësimi nga të tjerët NUK duhet të jenë domosdoshmërisht në Harmoni të plotë, por duhet të dëgjohen në takime të përbashkëta, të mendohen gjatë dhe të diskutohen. Një nxënës NUK e Sheh veten automatikisht në të njëjtën mënyrë si mësuesi. Këndvështrimet e ndryshme duhet të parashtrohen dhe të diskutohen. Në këtë mënyrë, Mund të korrigjohen pika të paqarta, këndvështrime të ngushta ose IDE fikse.

Nxënësit duhet të mësojnë HAP pas Happy si të vlerësojnë kompetencat dhe aftësitë e Tyre si Edhe si të ofrojnë reagime për nxënësit e tjerë, si të pranojnë reagimet e Tyre dhe si të diskutojnë për to. Nëpërmjet këtij Trajtimi HAP-pas-Happy, vetëvlerësimi dhe vlerësimi nga të tjerët bëhen më të Harmonizuar. A janě planifikimi dhe praktikat e vlerësimit Brenda shkollës në Harmoni me EQD? Një shkollë Mundet të vlerësohet Duke parë Edhe mënyrën SESI janě reflektuar proceset e EQD/ednj në mënyrën se si është qeverisur shkolla. Në këtë drejtim, është përdorur termi «qeverisje Demokratikë e shkollës». Në këtë Kontekst, janě të pranishme dy lloje procesesh që duhet të dallohen nga njëra-tjetra: Kur një shkollë vendos t`i nënshtrohet një vetëvlerësimi, nevojitet një organizim i mirë. Në mënyrë ideale, duhet të ketë një person përgjegjës për drejtimin dhe mbajtjen e dokumentacionit të të Errësira procesit. Në shumicën e rasteve, KY do të jetë drejtori i shkollës ose një personne tjetër i caktuar posaçërisht për këtë detyrë. Personi përgjegjës duhet të jetë i vetëdijshëm se drejtimi i këtij procesi kërkon shkalle të lartë koordinimi dhe lehtësimi, e JO thjesht një udhëheqje nga lart-poshtë.

ACTUALIDAD

UBICACIÓN


DIRECCIÓN

Plaza Hermosilla, 5
Santo Domingo de la Calzada
26250 - La Rioja
Tel: 616 714 706
Web: http://www.almainfo.com
Email: contacto@almainfo.com.com

RESUMEN

Creamos portales interactivos, modernos, visuales e intuitivos. Te ayudaremos a construir una presencia fuerte en internet para tu negocio creando un portal profesional adaptado a las necesidades de tus clientes.